Apollo Vehicle Fleet

Apollo Fleet

Picture 1 of 12

Apollo Red kombi can seat up to 8 people. Apollo Green kombi can seat up to 8 people. Apollo Blue kombi Can seat up to 4 People (full custom v8 powered kombi, 55" curve tv, xbox, sound system). Apollo Camper kombi seat up to 2 people (built in cupboards camper them kombi).